Mienie od ognia

Ochronę nieruchomości od pożaru zawiera w podstawowym zakresie każda polisa mieszkaniowa. Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych jest podstawą jeśli chcesz ubezpieczyć swój dom i obowiązkiem, jeśli chcesz wziąć kredyt na mieszkanie.

Koszty i zakres polisy

Ubezpieczenie ryzyka pożaru wchodzi w podstawowy zakres polisy chroniącej mienie także przed skutkami innych zdarzeń losowych, takich jak choćby:

-zalanie,

-uderzenie pioruna,

-przepięcie,

-grad,

-uderzenie pojazdu lądowego,

-huragan,

-deszcz nawalny,

-ciężar śniegu lub lodu,

-dym,

-upadek drzewa lub masztu,

-i inne.

Koszt rocznego ubezpieczenia mieszkania oscyluje w okolicach kilkuset złotych. Dokładna kwota uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia oraz jego szczegółowego zakresu (zawartego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, tak zwanym OWU). Każdy konsument ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia, w przypadku firm okres ten wynosi jedynie 7 dni. 

Jak określić sumę ubezpieczenia? 

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający na podstawie wartości swojej nieruchomości. Przy wycenie pod uwagę należy wziąć nie tylko mury, ale także wyposażenie - drzwia, okna, tapety, panele, płytki, sprzęt RTV i AGD, meble, itp. Ponieważ w różnych firmach różnie rozbija się sumę ubezpieczenia wiedz, że istnieje taki podział, jak:

-mury,

-stałe elementy wyposażenia (tynki, tapety, okna, drzwi, płytki, wykładziny, instalacji wodno-kanalizacyjna etc),

-mienie ruchome (meble, sprzęt sportowy, RTV i AGD, odzież etc).

Gdy kupujemy mieszkanie

W przypadku zakupu mieszkania na kredyt, jednym z warunków jego wypłacenia jest ubezpieczenie kupowanej nieruchomości od ognia oraz pozostałych zdarzeń losowych. Jeśli mieszkanie kupujesz z rynku pierwotnego, wiedz, że do czasu podpisania notarialnej umowy kupna mieszkania, obowiązek jego ubezpieczenia spoczywa na deweloperze.

Najczęściej sam bank zaproponuje ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym współpracuje. Jednak nie zawsze są to oferty atrakcyjne (zarówno cenowo, jak i pod względem zakresu) dlatego możesz także poszukać ubezpieczenia na własną rękę. Pamiętaj też, że ubezpieczając mieszkanie do kredytu, cedujesz prawa z polisy na bank, więc każdorazowo w momencie wystąpienia szkody wymagana będzie zgoda banku na jej wypłatę. 

Ważne! Pamiętaj, że wysokość wziętego kredytu bardzo często nie odpowiada aktualnej wartości mieszkania. Jeśli ulegnie ono zniszczeniu w wyniku pożaru, całą wypłatę z polisy weźmie bank, a Ty zostaniesz z niczym. Poza tym jest to oczywiste niedoubezpieczenie i, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje zasadę proporcji, odszkodowanie zostanie zmniejszone w takim stosunku, w jakim zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do wartości faktycznej mienia. 

Na przykład: spłonęło nasze mieszkanie, które realnie warte było 500 tys. zł, a ubezpieczyliśmy je na 300 tys., bo tyle potrzebowaliśmy "pod kredyt". Straty oszacowano na 50%. Przy zastosowaniu zasady proporcji, firma ubezpieczeniowa wypłaci150 tys. zł, ale realnemu zniszczeniu uległo mienie o wartości 250 tys. zł.

Limity odpowiedzialności i wyłączenia

Większość polis ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku, zawiera tzw. limity odpowiedzialności dotyczące poszczególnych składników ubezpieczanego majątku. Dla przykładu: jeśli posiadamy komputer o wartości 5 tys. zł, a limit odpowiedzialności na tego rodzaju sprzęt zapisany w umowie wynosi 50 proc., to oznacza, że gdy ulegnie on zniszczeniu np. podczas pożaru, to od ubezpieczyciela otrzymamy maksymalnie 2,5 tys. zł odszkodowania.

Najniższe limity posiadają składniki majątku, które szybko się starzeją, są narażone na zniszczenie, kradzież (np. roweru z piwnicy lub balkonu) oraz te, które są zdecydowanie droższe od pozostałych posiadanych przez nas rzeczy. Najniższe limity (nawet ok. 10 proc.) mają pieniądze, papiery wartościowe czy biżuteria. Zwróć uwagę również na wszelkie udziały własne, franszyzy.

Wyłączenia to sytuacje, kiedy firma ubezpieczeniowa zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia odszkodowania z danego tytułu, np. nie zapłacą za szkody powstałe w wyniku naszego niedbalstwa, bycia pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, kradzieży z piwnicy, balkonu, garażu, które nie spełniają narzuconych przez towarzystwo norm bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie a wypłata odszkodowania

Aby być pewnym, że w razie pożaru towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam należne odszkodowanie, musimy przestrzegać trzech zasad. 

1.Należy pamiętać o terminowym opłacaniu składek. Brak wpłaty powoduje wygaśnięcie ubezpieczenia.

2.W miarę możliwości należy także zbierać „dowody” potwierdzające posiadanie przez nas poszczególnych składników majątku, szczególnie tych najdroższych. W tym celu należy zbierać rachunki, faktury, gwarancje, przydatne mogą być także zdjęcia.

3.Jeśli nieszczęście już się wydarzyło, powinniśmy zachować miejsce w stanie niezmienionym do momentu przyjazdu inspektora firmy ubezpieczeniowej, który oceni powstałe szkody.