Likwidacja szkód

Co należy zrobić w przypadku gdy jesteśmy uczestnikami kolizji drogowej ?

Jak to w życiu bywa, zdarzają się rożne sytuacje. Jedną z takich są wypadki i kolizje drogowe. Niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć takiej sytuacji i lepiej jest być uzbrojonym w wiedzę.

Wielu z nas nie wie jak zachować się w takiej sytuacji , dlatego przedstawiamy kilka cennych uwag, które pomogą Państwu zachować się odpowiednio w przypadku szkody komunikacyjnej.

Na początek informacja na temat różnicy pomiędzy wypadkiem a kolizja drogową:

Wypadkiem w rozumieniu kodeksu karnego, jest zdarzenie drogowe polegające na zderzeniu, co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego, innego uczestnika ruchu lub innej osoby przebywającej na drodze, uderzeniu pojazdu w przeszkodę ? wywołujących skutki w postaci uszkodzenia ciała naruszającego funkcjonowanie czynności organizmu, rozstroju zdrowia przez inną osobę niż sprawca

Kolizją nazywamy zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą tylko straty materialne. Jest to zdarzenie drogowe w wyniku którego szkodzie ulega tylko mienie czyli samochód.

Jeśli nie ma ofiar w ludziach i nikt nie doznał obrażeń:
Zatrzymaj auto i włącz  światła awaryjne.

Niezwłocznie  usuń  pojazdu z miejsca kolizji, aby nie powodować zagrożenia lub tamowania ruchu, w tym celu zaparkuj pojazd w najbliższym bezpiecznym miejscu, aby nie blokować przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego i zabezpieczyć go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem.

Wezwij policję – pomimo braku obowiązku wzywania na miejsce kolizji policji, warto to zrobić. Tego rodzaju zawiadomienie jest zasadne i właściwe z punktu widzenia późniejszego procesu likwidacji szkody.

Jeśli pojazd jest uszkodzony w takim zakresie, iż nie nadaje się do dalszej eksploatacji (jazdy), zleć jego holowanie odpowiedniemu specjaliście (często zdarza się, iż pojazd ulega dalszemu uszkodzeniu w trakcie holowania, za które Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, tak więc wybór firmy holującej jest bardzo ważny).

Pamiętaj, żeby za wykonaną usługę otrzymać dokument potwierdzający koszty holowania (np. fakturę VAT).

Poszkodowany będzie starał się uzyskać w zakładzie ubezpieczeniowym sprawcy odszkodowanie za powstałe szkody w jego mieniu i zgodnie z art. 6 k.c. będzie zobowiązany udowodnić swoje roszczenia.

Spisz oświadczenie o kolizji drogowej ? pamiętaj takie oświadczenie powinno zawierać najważniejsze informacje jak:
- Dane sprawcy: imię i nazwisko, adres, telefon ,nr  dowodu  osobistego,
- Dane identyfikacyjne pojazdu: marka, model ,nr. Rejestracyjny,
- Dane o ubezpieczeniu: nazwa Zakładu Ubezpieczeń w którym ubezpieczony jest sprawca, nr polisy ,data ważności polisy (okres obowiązywania)
- Krótki opis zdarzenia

Naszym obowiązkiem jest także przedstawienie własnych danych personalnych drugiemu kierowcy.

Jak najszybciej możesz zgłoś szkodę w firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony był sprawca kolizji (co do zasady na zgłoszenie szkody poszkodowany ma 3 lata od chwili kolizji).

Kiedy możemy nie wzywać Policji:Jeżeli sprawca wypadku przyjmuje na siebie winę za jego spowodowanie i godzi się potwierdzić to pisemnym oświadczeniem,Jeżeli sprawca jest trzeźwy, posiada dowód rejestracyjny bez widocznych śladów przerabiania, ma ważne prawo jazdy i ważną polisę OC,Jeżeli w okazanych dokumentach dane osobowe sprawcy są zgodne,

Wzywamy Policję w przypadku gdy:Sprawca nie przyznaje się do winy,Posiada nieważne ubezpieczenie OC,Jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,Nie jest właścicielem pojazdu,Stan techniczny pojazdu pozostawia wiele do życzenia Gdy mamy podejrzenia co do pochodzenia pojazdu Gdy jeden z kierowców jest cudzoziemcem - wykonać zdjęcia – ogólne miejsca zdarzenia, uszkodzeń pojazdów, miejsc ich po kolizyjnego zatrzymania oraz charakterystycznych  śladów.

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie sprawcy kolizji lub osoba sprawcy nie chce napisać oświadczenia należy wezwać POLICJĘ, która na podstawie relacji kierujących oraz świadków ustali przebieg zdarzenia oraz winnego zaistniałego zdarzenia ukarze mandatem karnym, a w przypadku gdy ten odmówi jego przyjęcia sporządzi wniosek do Sądu Grodzkiego.

Kto może oszacować zakres uszkodzenia pojazdu i wysokość kosztów naprawy ? Szacowanie kosztów naprawy możemy powierzyć niezależnemu  rzeczoznawcy, który w oparciu o przyjęte w danym zakładzie ubezpieczeniowym zasady likwidacji szkód sporządzi kosztorys naprawy.Namawiamy  do korzystania z usług rzeczoznawcy.

Nie są to wysokie koszty, a niezależna wycena pozwoli nam na weryfikację stanowiska zakładu ubezpieczeń.

Czy istnieje różnica w likwidacji szkody z tytułu OC a AC ?Różnica jest bardzo duża.

Likwidacja szkody z tytułu OC jest ściśle określona przez prawo – w szczególności Kodeks Cywilny określa, że odszkodowanie powinno obejmować zarówno straty, jakie poniósł poszkodowany, jak i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Nie wdając się w szczegóły – jest dużo bardziej korzystna dla poszkodowanego – m.in. poszkodowany ma zagwarantowane prawo wyboru sposobu likwidacji szkody, wynajęcia samochodu zastępczego na koszt ubezpieczyciela, prawo wyboru warsztatu.

W przypadku ubezpieczenia Autocasco decydują tzw. warunki ogólne ubezpieczenia, ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Zachęcam do zapoznania się z nimi przed zawarciem umowy – nie tylko najniższa składka powinna decydować o naszym wyborze.Pamiętajmy, aby wyraźnie określić czy wybieramy opcję rozliczenia szkody w cenach netto czy brutto. Ubezpieczyciel nie wie czy jesteśmy płatnikami vat!!!

W sytuacji, gdy obywatel polski, kierujący pojazdem zarejestrowanym w Polsce, jest sprawcą wypadku za granicą, likwidacja szkody przebiegać będzie tak jak do tej pory w Systemie Zielonej Karty. Sprawca wypadku powinien udzielić osobom poszkodowanym wszystkich informacji o sobie i swoim pojeździe (numer polisy OC i nazwę ubezpieczyciela, imię i nazwisko kierującego i właściciela pojazdu oraz markę i numery rejestracyjne samochodu). Szkoda wyrządzona przez obywatela polskiego innym uczestnikom wypadku, będzie likwidowana w kraju zdarzenia. Jeśli Polak jest sprawcą szkody za granicą powinien po powrocie zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela OC.

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym za granicą (w kraju należącym do UE) będzie poszkodowany obywatel Polski

Poszkodowany lub osoby bliskie poszkodowanego mogą zgłosić szkodę w Polsce po powrocie do kraju. Za pośrednictwem ośrodka informacji (działającego przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) poszkodowany odnajdzie reprezentanta do spraw roszczeń tej firmy, w której ubezpieczony był sprawca kolizji i za jego pośrednictwem, bez żadnych dodatkowych opłat, komunikując się w języku polskim powinien dochodzić swych roszczeń. Gdy dane towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie miało reprezentanta ds. roszczeń na terenie RP, szkody będą rozpatrywane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sledź nas na:

Shopping Cart